Richard Sutcliffe Allan

Male ()

Family

Family Tree

Events

Date Known

1856

Richard Sutcliffe Allan is born to James Allan and Jane Sutcliffe.

1891

Gordon Hope Allan is born to Richard Sutcliffe Allan and Annie McLeod Burn.

Date Unknown

Date Unknown

Richard Sutcliffe Allan and Annie McLeod Burn marry.